PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1

โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว

วัน พฤหัสบดี 16 พ.ค. 2562 - ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ

ทดสอบ

โดย kku_ธานี เมื่อ 16 ส.ค. 62 11:15 น.