PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้

ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้

โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัน จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 - เสาร์ 31 สิงหาคม 2562

การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริง

โดย introng เมื่อ 22 มี.ค. 62 11:33 น.