PA Thailand (Physical Activity Thailand)

หาทีม

22 มีนาคม 2561
pongthep.spongthep.s
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทดสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทดสอบ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
700.00 400.00 0.00 600.00 0.00 0.00 1,700.00