PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประเด็นประชุม 1. วางแผนเรื่อง คลินิกพัฒนาโครงการ 2. วางแผนเรื่อง การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 3. วางแผนเรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.วางแผนเรื่องคลินิกพัฒนาโครงการ - การประชุมทีมคณะทำงานวิชาการแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. : ปฏิบัติตามแผน - พัฒนาคู่มือการพัฒนาโครงการ และการติดตาม และประเมินผลโครงการ: นัดประชุมวางแผนการทำคู่มือ - ปรับปรุงระบบ (เว็บไซต์ https://www.pathailand.com/) : นัดประชุมกับโปรแกรมเมอร์ เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ - ดำเนินการคลินิกพัฒนาโครงการL นัดคุยกับ สสส. เรื่องลักษณะโครงการที่จะดำเนินคลินิกพัฒนาโครงการ
2.วางแผนเรื่อง การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (พี่เลี้ยงกองทุน) ยกระดับพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน ให้เข้าใจเรื่อง PA เพื่อกรรมการกองทุนได้ขยาย- โครงการกิจกรรมทางกายในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป - ปรับปรุงระบบ http://localfund.happynetwork.org/ นัดพี่หมีกับพี่เอ๋ ปรับปรุงเว็บไซต์ - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ปฏิบัติตามแผน - ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ ปฏิบัติตามแผน - การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่ พี่เลี้ยง/ผู้ติดตามสนับสนุน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนผู้รับทุนโครงการ ปฏิบัติตามแผน - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม และสกัดบทเรียน model ปฏิบัติตามแผน - การติดตามสนับสนุนลงพื้นที่ติดตามโครงการของทีม สจรส.ม.อ.และทีมสังเคราะห์ ลงพื้นที่ 25 โครงการ ปฏิบัติตามแผน - การสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม สังเคราะห์และสกัด บทเรียน model การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ ทบทวนเอกสาร สรุป สังเคราะห์และสกัดบทเรียน model การดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ ปฏิบัติตามแผน - จัดทำเอกสาร ชุดการสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติตามแผน เพิ่มเติม นัด อ.ซอ อ.เพ็ญ อ.กุลทัต วาง timeline ทำงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

3.วางแผนเรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมติสมัชชา PA ดำเนินการตามแผนและมติสมัชชา - การประชุมเชิงปฏิบัติการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างพื้นที่ตัวอย่างที่ เทศบาลนครยะลา - การศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ดำเนินการร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

4.การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ - นัดประชุมกับเครือข่ายสมัชชาจังหวัดภาคเหนือ กับภาคใต้ - ดูงานสร้างสุข สสส.ภาคเหนือ กับภาคอีสาน - นัดคุยกับอาจารย์ภารนีเรื่องจะขับเคลื่อนมติกับเครือข่ายสถาปนิค - ดำเนินการร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open