PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

3 กันยายน 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประเด็นประชุมสำคัญ : ทบทวนแผน และคู่มือพัฒนาโครงการ 1. ปรับคู่มือพัฒนาโครงการ ให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ 2. ดู Timeline โครงการปัจจัยเสี่ยง เพื่อวางแผนลงพื้นที่ / และทำ Time line PA 3. คุยกับพี่จอย ว่าจะนำวาระ PA เข้าไปในวาระอย่างไร 4. คุยกับ อ.จูน คณะเภสัช ให้พัฒนา proposal การศึกษาความคุ้มทุนของโครงการ PA

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานวางแผนโครงการแผน PA ปี 2 วันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องอาจารย์ ชั้น 10 สจรส.มอ. เวลา 13.30 – 15.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม - ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ - นายญัตติพงศ์ แก้วทอง

1.ปรับ “คู่มือพัฒนาโครงการ” ให้สอดคล้องกับ “เว็บไซต์” เว็บไซต์ PA / เว็บไซต์กองทุน - เอาเว็บไซต์เป็นตัวตั้ง - เอาคู่มือของ อ.กุลทัต มาปรับ การทำโครงการ - สถานการณ์ - ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง - วางจุดหมาย - วิธีการสำคัญ - กิจกรรมต่างๆ เขียนอย่างไร ให้ละเอียด - การแจกแจงงบประมาณอย่างไร - ประเมินผลอย่างไร

2.การพัฒนาคลินิกพัฒนาโครงการ พัฒนา : - กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น - สสส. อาจจะเป็นชุดโครงการ หรือ โครงการเปิดรับทั่วไป

3.คุยกับผู้ประสาน สสส. ว่าลักษณะโครงการเป็นอย่างไร - ถ้ามีกองทุนจะพัฒนาโครงการจะต้องทำอย่างไร จะใช้ระบบพี่เลี้ยง หรือ ใช้ระบบศูนย์

4.กองทุนตำบล - ดูโครงการ Timeline อย่างไร / ทำอะไรในแต่ละเดือน ได้ลงพื้นที่พร้อมกัน และบูรณาการร่วมกัน

5.การขับเคลื่อนมติสมัชชา เรื่อง PA และบรรจุไปในงานสร้างสุข - ภาคเหนือ ขับเคลื่อนระดับเขต กขป. - ภาคใต้ - มีงานสร้างสุข เอาไปเป็นวาระงานสร้างสุข / สมัชชาสุขภาพ - เอาประเด็น PA เข้าไปเป็นวาระในมหกรรมสุขภาพของ สช. จะมีวิธีการทำอย่างไรได้บ้าง และเลือกพื้นที่บางพื้นที่เท่านั้น

6.งานเศรษฐศาสตร์ วิจัยกับ สวรส. ทำ Proposal ส่งให้กับ สวรส. - เอาคณะเภสัชมาทำเรื่องนี้ อ.จูน (คณะเภสัช)

7.เรื่องพื้นที่สุขภาวะ - กรรมการขับเคลื่อนสมัชชา - สมาคมสถาปนิกมาคุยด้วย / ประสานพี่จั่น (อ.ภารนี)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open