PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมคณะทำงาน สจรส.มอ. (สจรส.มอ.)

ประชุมคณะทำงาน สจรส.มอ. (สจรส.มอ.)

4 ธันวาคม 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน สจรส.มอ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. คลินิกพัฒนาโครงการ PA 1) คู่มือพัฒนาโครงการ 2) คู่มือติดตามประเมินผล 3) ปรับเว็บไซต์ 4) ปฏิบัติติดตามโครงการ (เปิดรับทั่วไป, เดินวิ่ง, atc.) • workshop • พัฒนาโครงการ • ติดตามโครงการ 5) บูรณาการทีมพี่เลี้ยง จากทีมวิชาการภาค สสส.และทีมพี่เลี้ยงกองทุนตำบลฯ ในการพัฒนาและติดตามโครงการ

  2. แผนกองทุน ขยายเพิ่ม 270 กองทุน 1) พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง (เก่า+ใหม่) 2) ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุน 3) พัฒนาโครงการ+แผน  ติดตามโครงการ 4) ระบบติดตาม โดยพี่เลี้ยงในพื้นที่ 5) ปฏิบัติการ พี่เลี้ยงในพื้นที่ ในการพัฒนา-ติดตาม 6) ถอดบทเรียนพื้นที่ดีๆ 7) บูรณาการทีมพี่เลี้ยง จากทีมวิชาการภาค สสส.และทีมพี่เลี้ยงกองทุนตำบลฯ ในการพัฒนาและติดตามโครงการ

  3. ขับเคลื่อนมติสมัชชา 1) สร้างเครือข่ายสมัชชา กขป. (อีสาน เหนือ ใต้ กลาง) 2) กรมอนามัย สสส. (เราไม่ทำ) 3) สถาปนิก 4) พม. -ครอบครัว 5) กระทรวงศึกษา –หลักสูตร 6) สถานประกอบการ 7) กองทุน 8) มาตรการทางภาษี 9) สื่อสารมวลชน หมายเหตุ: มติ 4, 5, 6, 9 จัดให้เขาคุยกัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open