PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

การประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (พี่เลี้ยงกองทุน) เพื่อการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการภาคเหนือ กลาง และอีสาน ณ เซ็นทราศูนย์ราชการ กรุงเทพ

การประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (พี่เลี้ยงกองทุน) เพื่อการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการภาคเหนือ กลาง และอีสาน ณ เซ็นทราศูนย์ราชการ กรุงเทพ

17 กันยายน 2562
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 17 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 17 กันยายน 2562 - สรุปการประชุมที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานโครงการการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ - แนวทางการจัดทำแผน โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ - ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนในระบบออนไลน์ โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร ดร.เพ็ญ สุขมาก และ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

วันที่ 18 กันยายน 2562 - แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ - การพัฒนาศักยภาพและออกแบบแนวทางการดำเนินโครงการในพื้นที่ประเด็นกิจกรรมทางกาย และฝึกปฏิบัติการในระบบออนไลน์
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

วันที่ 19 กันยายน 2562 พี่เลี้ยงนำเสนอแผนและโครงการที่ฝึกปฏิบัติการคีย์ข้อมูลในระบบออนไลน์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานครั้งต่อไป
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ ภารกิจ
1. ทำแผนกองทุนแต่ละด้าน 2. พัฒนาโครงการเพื่อการสนับสนุน จากกรรมการตำบล . ผู้รับผิดชอบ > กรรมการ

เรื่องกิจกรรมทางกาย
อ.กุลทัต : พูดถึงความหมาย กิจกรรมทางกาย : แนะนำกิจกรรมทางกายของโรงเรียน เช่น ที่โรงเรียน
- การเดินทาง - นันทนาการ และการออกกำลังกาย

กิจกรรมที่เพียงพอ
1. ความหนักเบา
2. ระยะเวลา
ออกแรงมาก 75 นาที /
ความเข้าใจผิด เรื่องกิจกรรมทางกาย
สิ่งที่ต้องเติมในวัยเด็ก/ ผู้สูงอายุ ระวังเรื่องของการทรงตัว ไทเกก การย่อ ป้องกันการกล้มลงไปที่แผนโครงการ :
อ.พงค์เทพแนะนำเว็บกองทุนตำบล แนะนำสรุปสถานการ์ตามแผน - แนะนำแผนอาหาร กิจกรรมทางกาย
สถานการณ์ ร้อยละ 20 > 80 คน
กลุ่มเป้าหมายเด็กวัยเรียน

อ.พงค์เทพ แนะนำแผน
การทำแผน > พัฒนาโครงการ
หน้าพัฒนาโครงการ
1. ใส่ชื่อโครงการ องค์กร กลุ่มคน สถานที่ ความสอดคล้องของแผน > คลิกตรงไหนขึ้นสถานการณ์นั้นทันที เช่น คลิก PA ก็จะขึ้นสถานการณ์ PA ถ้าไม่คลิกเลยต้องกรอกเอง สถานการณ์ ขนาดจะไม่เหมือนกัน / แผนทั้งตำบล กับ ขนาดของโครงการไม่เหมือนกัน ขนาดคนละพื้นที่กัน ตัววัตถุประสงค์ก็จะล้อมาจากสถานการณ์
การทำแผนโครงการ
Outsoure + SDH : ถ้าโครงการจะบรรลุสำเร็จ “สร้างเสริมสุขภาวะ” คน > เก่งขึ้น>>>>>>>>>>>>>>> รู้ สภาพแวดล้อม > เอื้อต่อการแก้ปัญหา >>>>> กติกา
กลไก/ระบบ > คน/กลุ่ม เกาะติด >>>>>> คนคุมกฎ

ยกตัวอย่าง บ้านเหล่า ปั่นจักรยานทุกวันพระ เริ่มจากเจ้าอาวาสมาเทศน์ออกกำลังกายปิ่นโต ปั่นจักรยานเพื่อเพิ่ม PA / เอาปิ่นโตมา / กลุ่มเครือข่าย
ทำ 3 เรื่อง คน สภาพแวดล้อมกลไก
ถ้าทำแผน > 1. อยู่ไหน 2. จะไปไหน 3. ไปอย่างไร ไปถึงแล้วยัง ทำโครงการ > คน สภาพแวดล้อม กลไก
หลักคิด 1. ภาพใหญ่มอง 3 กรอบ
กรอบ 1 ทำให้คนในกระบวนการกองทุนคิดได้ทำเป็น
กระบวนการทำแผนเติมให้กองทุน / กรอบแรกเน้นกระบวนการตั้งแต่เลือกประเด็นตัวโจทย์ กระบวนการทำแผนนี้ให้ชัด
เช่น วิธีการเลือกประเด็นทั้งนโยบาย พชอ.จังหวัดกระทรวง ภาพอนาคตต่างๆ
ภาพรวมให้กระบวนการสำคัญในการทำแผน / คิดอะไรไม่ออกเปิดโปรแกรม
เติมกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ให้ประชาชนมีส่วนร่วม กรอบที่ 2 พัฒนาแผนและดึงมาคีย์ข้อมูลมีการประชุม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open