PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมทำแผนกองทุน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ จ.มุกดาหาร

ประชุมทำแผนกองทุน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ จ.มุกดาหาร

17 มกราคม 2563
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมจัดทำแผนกองทุน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ณ สาธารณสุขอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ สาธารณสุขอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนกองทุน พัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ แนะนำการทำแผนกองทุน 1) รู้ข้อมูลของเรื่องนั้นๆก่อน เป็นข้อมูลสถานการณ์นั้น 2) ขั้นตอนกำหนดเป้าหมาย 1 ปี คือ ใน 1 ปีจะคาดการณ์จะเพิ่มหรือลดสถานการณ์เป้าหมายนั้นได้อย่างไร 3) โครงการที่ควรดำเนินการ 4) พัฒนาโครงการ โดยให้บรรลุผลลัพธ์ ผลผลิตของโครงการ
ได้ยกตัวอย่าง กิจกรรมทางกาย เรื่องป้องกันเด็กจมน้ำ กระบวนการเป็นการฝึกอบรมปฏิบัติการให้ครูฝึกช่วยสอนการป้องกันเด็กจมน้ำ เป็นต้น ผลที่ตั้งเป้าไว้ คือ 1) พื้นที่มีโครงการดีๆ เป็นตัวอย่าง 2) ให้คนในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทุนกองทุนตำบล เช่น รพสต. โรงเรียน ชุมชนได้ลุกขึ้นมาจัดการสุขภาพตนเองมีสุขภาวะที่ดีต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open