PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมวางแผนตัวชี้วัด PA สสส.

ประชุมวางแผนตัวชี้วัด PA สสส.

6 กุมภาพันธ์ 2563
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนตัวชี้วัด PA สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมวางแผนตัวชี้วัดกิจกรรมทางกาย ณ สสส.
วัตถุประสงค์เพิ่ม PA โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริม PA ได้แก่ มีความรู้เข้าเรื่อง PA คนมีศักยภาพ เครือข่ายมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่ต้นแบบ และมีการขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุม setting บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชน ทั้งนี้ตอบโจทย์เรื่องสุขภาวะ 1) มิติทางกาย 2) มิติทางจิต 3) มิติทางสังคม 4) มิติทางปัญญา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open