PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมจัดทำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ แนะนำเรื่องการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามโครงการ ผ่านระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

ประชุมจัดทำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ แนะนำเรื่องการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามโครงการ ผ่านระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

2 เมษายน 2563
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 2 เมษายน และวันที่ 9 เมษายน 2563 ประชุมจัดทำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ แนะนำเรื่องการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามโครงการ ผ่านระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่นี้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้เว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล http://localfund.happynetwork.org/  ได้มีความเข้าใจมากขึ้น โดยพี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบกองทุนฯ และผู้เสนอโครงการกองทุนตำบลนั้น สามารถเข้ามาเรียนรู้ผ่านออนไลน์สื่อวีดิทัศน์นี้ต่อไปได้

เนื้อหาประกอบด้วย
1. ความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2. กองทุนจะมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร การแผนที่ดี โครงการที่ดี มีระบบติดตามประเมินผล 3. การทำแผนที่ดี หลักการการจัดทำแผนที่ดี วิธีการ/ขั้นตอน การทำแผนใน Website 4. การเขียนโครงการที่ดี หลักการการจัดทำโครงการที่ดี  วิธีการ/ขั้นตอน การทำโครงการใน Website 5. การติดตามประเมินผล หลักการในการติดตามประเมินผล วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามประเมินใน Website

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open