PA Thailand (Physical Activity Thailand)

สนับสนุนโครงการ/พิจารณาโครงการ/ตรวจเยี่ยมโครงการ

สนับสนุนโครงการ/พิจารณาโครงการ/ตรวจเยี่ยมโครงการ

ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน

วัน พุธ 1 พ.ค. 2562 - ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

เงินสนับสนุนโครงการ ค่าตอบแทนพิจารณาโครงการ ค่าเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการย่อย ค่าตรวจเยี่ยมให้ความรู้ให้คำปรึกษาและประเมินผลโครงการ

โดย orapin เมื่อ 15 พ.ค. 62 10:20 น.