PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

35 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|

อบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย sutthiphong on August,30 2019 10.12

ทีมงานผู้ประสานงานภาค ได้จัดอบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

โดย Yuttipong Kaewtong on March,01 2019 13.38

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ โ ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาความร่ว

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

โดย Yuttipong Kaewtong on March,01 2019 13.17

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413

ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

โดย Yuttipong Kaewtong on March,01 2019 12.28

ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซสกาประชุมเป้ฯความร่วมมือในการบูรการกลไกการทำงานด้านสุขภาวะของชุมชน ซึ่งมีหน่วยงาน สธ. สปสช. สสส.

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกาย

โดย Yuttipong Kaewtong on March,01 2019 12.13

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกายเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 310 ณ สสส.การประชุมครั้งนี้เพื่อเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศักยภาพ โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (เปิดรับทั่วไป)

โดย Yuttipong Kaewtong on March,01 2019 12.02

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศักยภาพโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (เปิดรับทั่วไป)วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 โ 16.00 น.ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมดังนี้- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประ

ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนตำบลฯ

โดย Yuttipong Kaewtong on March,01 2019 11.53

ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนตำบลฯ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีตัวแทนพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขต เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแบบแนวทางการทำงานต่อไป

การประชุมวางแผนการทำงาน รพสต.กับกองทุนตำบล และการวางแผนขับเคลื่อนคลินิกพัฒนาโครงการ สสส.

โดย Yuttipong Kaewtong on March,01 2019 10.52

การประชุมวางแผนการทำงาน รพสต.กับกองทุนตำบลและการวางแผนขับเคลื่อนคลินิกพัฒนาโครงการวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 321สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพภาคีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กร สสส. , สปสช

จัดเวทีสร้างความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกายกับเครือข่ายสมัชชาจังหวัด ในงานมหกรรมสานพลังสร้างสุข"โฮมสุขอีสาน" วันที่ 28- 29 พฤศจิกายน 2561

โดย Yuttipong Kaewtong on March,01 2019 10.41

จัดเวทีสร้างความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกายกับเครือข่ายสมัชชาจังหวัดภาคอีสาน มหกรรมสานพลังสร้างสุข"โฮมสุขอีสาน" วันที่ 28- 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ(KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นกิจกรรมชมนิทรรศการ : ลานกิจกรรม, แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของพี่เลี้ยงจังหวัด, สรุปบทเรีย

ประชุมติดตามความก้าวหน้าหน้าพี่เลี้ยง 4 ภาค

โดย Yuttipong Kaewtong on March,01 2019 10.26

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ทางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าหน้าพี่เลี้ยง 4 ภาคเป้าหมายติดตาม ได้แก่ 1. กองทุนนำร่องต้องมีแผนกิจกรรมทางกาย 2. แต่ละแผนมีโครงการพัฒนา 1 โครงการ (รวมทั้งโครงการพัฒนาใหม่, โครงการพัฒนาที่มีอยู่เดิม) 3. โครงการที่มีการติดตามประเมินผล ทั้งหม

35 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|