PA Thailand (Physical Activity Thailand)

กิจกรรมางกายนอกเวลาเรียนกิจกรรมจัดทำแผน กิจกรรมการเรีนการสอน กิจกรรมสรุป การทำโครงการ

กิจกรรมางกายนอกเวลาเรียนกิจกรรมจัดทำแผน กิจกรรมการเรีนการสอน กิจกรรมสรุป การทำโครงการ

ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล)

วัน จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 - ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรทางกายนอกเวลาเรียน
จัดกิจรรมการเรียนการสอนในช่วงเวลาเรียน เน้นการเรียนแบบ Active learning จัดสถานที่ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกาย

โดย introng เมื่อ 16 ส.ค. 62 10:54 น.