PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

แบบประเมินด้วยขั้นตอน HIA

บทคัดย่อ/บทนำ

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาคุณภาพของโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่าย แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และขยายพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการพัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการของเครือข่าย (2) ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 10 วาระ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นสู่การปฏิบัติ โดยมีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมติ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 (2) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 (3) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 (4) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 (5) ประชุม คู่มือพัฒนาโครงการฯ (สจรส.มอ.) (6) ประชุมคู่มือพัฒนาโครงการฯ / วางแผนเวทีมหกรรมสุขภาพ (สจรส.มอ.) (7) ประชุมคู่มือพัฒนาโครงการฯ และเว็บไซต์ PA (สจรส.มอ.) (8) ประชุมวางแผนเศรษฐศาสตร์ PA และวางแผนเว็บไซต์ (สจรส.มอ.) (9) ประชุมเศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย (PA) กับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. (สจรส.มอ.) (10) สรุปประชุมแกนประสานพี่เลี้ยง (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) (กรุงเทพ) (11) ประชุม เศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย (PA) (สจรส.มอ.) (12) ประชุมวางแผน PA เตรียมงานมหกรรสุขภาพ (สจรส.มอ.) (13) ประชุมความก้าวหน้าเศรษฐศาสตร์ PA (สจรส.มอ.) (14) การประชุมวางแผนและติดตาม มติสมัชชาข้อ 3 สถาปนิค (สช.กรุงเทพฯ) (15) ประชุมติดตามความก้าวหน้าหน้าพี่เลี้ยง 4 ภาค (กรุงเทพฯ) (16) มหกรรมสานพลังสร้างสุข"โฮมสุขอีสาน" (จ.ขอนแก่น) (17) วางแผนและคุยเว็บ PA สสส. (18) ประชุมคณะทำงาน สจรส.มอ. (สจรส.มอ.) (19) การประชุมวางแผนการทำงาน รพสต.กับกองทุนตำบล การวางแผนขับเคลื่อนคลินิกพัฒนาโครงการ (สนง.สสส.กรุงเทพฯ) (20) ประชุมถอดบทเรียน PA (จ.เชียงใหม่) (21) ประชุมเศรษฐศาสตร์ PA (สจรส.มอ.) (22) ประชุมวางแผนเว็บ PAthailand (23) พัฒนาโครงการ PA ประเภทนวัตกรรมฯ PA สสส. (ม.จุฬาฯ กรุงเทพฯ) (24) รายงานความก้าวหน้า proposal โครงการกองทุนตำบลฯ พชอ.77จังหวัด (สนง.สสส.กรุงเทพฯ) (25) ประชุมเตรียมประเด็นโครงร่างเศรษฐศาสตร์ PA (26) ประชุมเศรษฐศาสตร์ PA ที่ สสส. กรุงเทพ (27) ประชุมทีม สธ. สปสช. สสส. คุย proposal โครงการบูรณาการกลไก 77 พชอ. (28) ประชุมเศรษฐศาสตร์ PA ที่ สสส. กรุงเทพ (29) ประชุมติดตามความก้าวหน้ามติสมัชชา PA (30) ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (31) ประชุมพี่เลี้ยงกองทุน 12 เขต ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี (32) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ ณ มหาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.อ่างทอง (33) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (34) ประชุมแกนนำพี่เลี้ยงกองทุนฯ 12 เขต (35) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (36) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ จ.นครศรีธรรมราช (37) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สมุทรสาคร (38) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ กทม.กับภาคตะวันออก ณ ศูนย์กีฬาจุฬาฯ (39) การประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (พี่เลี้ยงกองทุน) เพื่อการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการ (40) การประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (พี่เลี้ยงกองทุน) เพื่อการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการภาคใต้ ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (41) ประชุมเตรียมประเด็นการนำเสนอ PA ในงานความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 (42) ประชุมพี่เลี้ยง วางแผนกับพื้นที่ทำงาน (43) ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิคพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย (44) ประชุมสรุปรายงานความก้าวหน้ามติ PA ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (45) ประชุมพัฒนาโครงการ จัดทำแผนกองทุนตำบล จ.สระแก้ว (46) ประชุมทำแผนกองทุน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ จ.มุกดาหาร (47) ประชุมหารือเตรียมworkshopงานพื้นที่สุขภาวะ และหารือเรื่องตัวชี้วัดแผน PA (48) ประชุมทำแผนกองทุน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ จ.ระยอง (49) การประชุมความก้าวหน้าประเมินความคุ้มทุนเศรษฐศาสตร์ PA (50) การอบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  ปี 2563 (51) ประชุมวางแผนตัวชี้วัด PA สสส. (52) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมสรุปผลงานการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ (53) เข้าร่วมประชุมสรุปถอดบทเรียน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมฯ ณ จ.สมุทรสงคราม (54) ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 12 (55) ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 7,8,9,10 (56) ประชุมจัดทำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ แนะนำเรื่องการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามโครงการ ผ่านระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล (57) ประชุมออนไลน์ด้วยระบบ  ZOOM กับพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล 4 ภาค เพื่อวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ (58) ประชุมทีมติดตามเว็บกองทุนสุขภาพตำบล (59) ประชุมคณะทำงานวิชาการ สจรส.ม.อ. (60) ประชุมทีมกองทุนตำบลฯ เขต 5 (61) ประชุม ZOOM กับพี่เลี้ยงกองทุนตำบลฯ 4 ภาค (62) ประชุมทีมกองทุนตำบลฯ เขต 7,8,9 ที่ จ.ขอนแก่น (63) ประชุมออนไลน์ ZOOM วางแผนงานกองทุนสุขภาพตำบล 12 เขต (64) ประชุมการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บ PA (65) ประชุมรายงานความก้าวหน้าการประเมินความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย (66) ประชุมเตรียมนำเสนอการสังเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางกาย เว็บ PA (67) การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนในการพัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ https://www.pathailand.com (68) นำเสนอผลการศึกษา เศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย (69) ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

คำสำคัญ

 

บทนำ

 

หมายเหตุ
  • บทคัดย่อ/บทนำ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

แบบประเมิน HIA

1. การกลั่นกรองโครงการ

 

1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ทราบผลและบอกถึงงานที่รับผิดชอบ
2) เพื่อให้เห็นแนวโน้ม เพื่อเตือนภัย
3) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม และเข้าใจกระบวนการ
4) เพื่อลำดับความสำคัญ แปลง ปรับกลยุทธ์ สู่การปฎิบัติ
5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ ช่วยการควบคุม
6) เพื่อจัดสรรทรัพยากร
7) เพื่อการเรียนรู้ และรู้ขีดความสามารถ
8) เพื่อเปรียบเทียบ ปรับปรุงและพัฒนา
9) เพื่อช่วยเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
10) เพื่อให้รางวัล เพื่อจูงใจ
11) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)

 

1.2 วิธีการ (ระบุรายละเอียดทำอะไร กับใคร กี่คน ผลสรุป)

1) ประชุมทีมประเมิน

 

2) ประชุมร่วมกับโครงการ

 

3) ประชุมร่วมกับโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

4) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)

 

1.3 เครื่องมือ

1) เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง (ระบุรายละเอียดเครื่องมือ เช่น แนวคำถามในการประชุมกลุ่ม)

 

1.4 ผลที่ได้

1) ผลที่ได้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง

 

2. การกำหนดขอบเขต

 

1) วิธีการในการกำหนดขอบเขต

 

2) ผู้เข้าร่วมกำหนดขอบเขต

 

3) เครื่องมือที่ใช้

 

4) กรอบแนวคิด

1) ใช้กรอบ Ottawa charter
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2) ใช้กรอบ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3) ใช้กรอบ Balance Score Card
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4) ใช้กรอบ CIPP
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
5) อื่นๆ
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

3. ลงมือประเมิน

 

1) กระบวนการเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วม (ระบุรายละเอียด)

 

2) กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล (ระบุรายละเอียด)

 

3) ผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน (ระบุรายละเอียด)

 

4) ผลการประเมิน (เรียงตามตัวชี้วัดที่กำหนดในขั้นตอน scoping)
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดผลการประเมินหมายเหตุ
5) อื่นๆ

 

4. ทบทวนรายงานการประเมินว่าถูกต้องหรือไม่?

 

1) กระบวนการในการทบทวนรายงาน

 

2) ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวนรายงาน

 

3) ผลการทบทวนร่างรายงาน

 

4) สรุปผลการประเมินสำคัญที่นำเข้าเวทีการทบทวน
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดสรุปผลการประเมินหมายเหตุ
5) อื่นๆ

 

5. การปรับปรุงทบทวนโครงการ

 

1) ข้อเสนอเพื่อการทบทวนโครงการ

 

2) อื่นๆ

 

6. ได้มีการปรับปรุงทบทวนโครงการตามข้อ 5 หรือไม่?

 

1) กลไกในการติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ

 

2) วิธีการติดตาม การปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ

 

3) อื่นๆ

 

สรุป

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 

เอกสารอ้างอิง

 

เอกสารประกอบโครงการ