PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมเตรียมนำเสนอการสังเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางกาย เว็บ PA2 มิถุนายน 2020
2
มิถุนายน 2020รายงานจากพื้นที่ โดย Yuttipong Kaewtong
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมนำเสนอเรื่องการสังเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางกาย วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ สจรส.ม.อ.ชั้น 14 ห้อง 1405

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ ภาพรวมการติดตามโครงการ รายชื่อโครงการ ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ แสดงดังลิงค์ https://www.pathailand.com/project/report
  • แบบประเมินสามารถวิเคราะห์ได้ 6 แบบประเมินได้แก่
  1. แบบติดตามประเมินผลปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)
  2. แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)
  3. แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)
  4. แบบการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของโครงการ
  5. แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
  6. แบบประเมิน HIA