ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)
Little Bear ทดสอบแนวคิดโครงการ - - กำลังดำเนินโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ