PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NAN%
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 15,000.00 0.00 4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 20,000.00 22,000.00 91%
จังหวัดขอนแก่น 3,000.00 44,950.00 7,500.00 63,750.00 5,200.00 5,400.00 129,800.00 220,800.00 59%
จังหวัดชัยนาท 2,000.00 4,000.00 3,000.00 10,000.00 0.00 100.00 19,100.00 40,000.00 48%
จังหวัดชัยภูมิ 20,100.00 0.00 14,900.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 100%
จังหวัดชุมพร 12,000.00 1,500.00 51,475.00 21,080.00 0.00 0.00 86,055.00 120,000.00 72%
จังหวัดตรัง 18,200.00 30,100.00 0.00 8,000.00 0.00 23,000.00 79,300.00 80,000.00 99%
จังหวัดตาก 3,600.00 52,250.00 0.00 20,652.00 0.00 3,498.00 80,000.00 74,850.00 107%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 41,800.00 4,750.00 24,480.00 36,010.00 14,640.00 4,500.00 126,180.00 126,495.00 100%
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2,400.00 31,720.00 80.00 6,000.00 0.00 0.00 40,200.00 40,000.00 101%
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,800.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 4,800.00 8,600.00 40,000.00 22%
จังหวัดพัทลุง 6,000.00 23,330.00 0.00 10,635.00 0.00 0.00 39,965.00 40,000.00 100%
จังหวัดพิจิตร 3,000.00 1,910.00 27,630.00 7,460.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 100%
จังหวัดพิษณุโลก 5,700.00 0.00 20,820.00 36,900.00 47,800.00 1,180.00 112,400.00 119,960.00 94%
จังหวัดมุกดาหาร 11,800.00 8,300.00 22,450.00 58,400.00 4,500.00 3,000.00 108,450.00 110,000.00 99%
จังหวัดสกลนคร 5,000.00 15,500.00 0.00 7,800.00 45,700.00 1,000.00 75,000.00 80,000.00 94%
จังหวัดสมุทรปราการ 0.00 0.00 0.00 8,155.00 0.00 31,845.00 40,000.00 72,000.00 56%
จังหวัดสระแก้ว 6,000.00 5,000.00 21,600.00 2,800.00 0.00 4,600.00 40,000.00 40,000.00 100%
จังหวัดสิงห์บุรี 1,000.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 2,000.00 40,000.00 5%
จังหวัดสุโขทัย 7,300.00 2,855.00 60,880.00 5,965.00 0.00 3,000.00 80,000.00 80,000.00 100%
จังหวัดอุตรดิตถ์ 13,800.00 5,000.00 60,765.00 25,585.00 13,600.00 1,250.00 120,000.00 120,000.00 100%
จังหวัดเพชรบุรี 23,900.00 1,600.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 100%
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1,000.00 10,020.00 14,490.00 2,390.00 0.00 12,100.00 40,000.00 40,000.00 100%
จังหวัดแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,300.00 0%
รวม 204,400.00 242,785.00 334,570.00 339,582.00 131,440.00 99,273.00 1,352,050.00 1,642,405.00 82%
สัดส่วน(%) 15% 18% 25% 25% 10% 7% 100%