PA Thailand (Physical Activity Thailand)

แผนที่การประเมินคุณค่าโครงการ

กำลังโหลดแผนที่!!!!
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 61-ตอน.1 2019 ขอนแก่น กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) กำลังดำเนินโครงการ
2 61-00-1844 61-ตอน.0 2019 ขอนแก่น กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น กำลังดำเนินโครงการ
3 61-ต.03 61-ต.03 2019 ชุมพร Zumba ประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา กำลังดำเนินโครงการ
4 61-น.06 61-น.06 2019 พิจิตร ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กำลังดำเนินโครงการ
5 61-น.10 61-น.10 2019 พิษณุโลก โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กำลังดำเนินโครงการ
6 61-ตอน.0 2019 มุกดาหาร การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด กำลังดำเนินโครงการ
7 61-ตอน.0 2019 มุกดาหาร โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด กำลังดำเนินโครงการ
8 ุ61-ตอ.01 61-ตอ.01 2019 สระแก้ว โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) กำลังดำเนินโครงการ