PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 2562 นครศรีธรรมราช เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา กำลังดำเนินโครงการ 1 15 พ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562 1549
2 011 011 2562 ขอนแก่น โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มี.ค. 2562 31 ก.ค. 2562 1518
3 61-ตอน.1 2562 สกลนคร โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว กำลังดำเนินโครงการ 1 16 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1487
4 61-00-1844 61-น.14 2562 ตาก เหยียบบำบัดกายา ด้วยการเหยียบกะลา และหินมน กำลังดำเนินโครงการ 1 29 ส.ค. 2562 13 ก.ย. 2562 1474
5 61-ตอน.1 2562 ขอนแก่น กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 16 ก.ย. 2562 1471
6 61-ตต.07 2562 นครปฐม โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 1457
7 61-น.07 2562 พิษณุโลก ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 1442
8 61-ตอน.02 61-ตอน.0 2562 ชัยภูมิ นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ กำลังดำเนินโครงการ 1 16 ส.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 1441
9 61-ต.07 61-ต.07 2562 นครศรีธรรมราช ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 1426
10 ุ61-ต.06 61-ต.06 2562 พัทลุง ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 1426
11 61-ต.05 61-ต.05 2562 นครศรีธรรมราช อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562 1426
12 61-น.10 61-น.10 2562 พิษณุโลก โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กำลังดำเนินโครงการ 1 05 มิ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562 1397
13 61-ตอน.1 2562 ขอนแก่น ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
14 61-ตต.04 2562 เพชรบุรี โครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ โรงเรียนวัดม่วงงามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
15 61-00-1844 61-น.11 2562 สุโขทัย โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
16 61-น.05 2562 สุโขทัย กิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
17 61-น.06 61-น.06 2562 พิจิตร ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กำลังดำเนินโครงการ 1 02 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
18 62-02429 2562 กรุงเทพมหานคร โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
19 61-น.08 61-น.08 2562 พิษณุโลก การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
20 61-น.13 2562 อุตรดิตถ์ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
21 61-กทม.0 61-กทม.0 2562 สมุทรปราการ โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. กำลังดำเนินโครงการ 1 19 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
22 61-ตต.10 2562 เพชรบุรี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
23 ุ61-ตอ.01 61-ตอ.01 2562 สระแก้ว โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396
24 ุ61-น.02 61-น.02 2562 เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1396