PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน 4,000.00(10.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 35,000.00(87.50%) 1,000.00(2.50%) 40,000.00 40,000.00 100%
รวม 1 โครงการ 4,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 1,000.00 40,000.00 40,000.00 100%
สัดส่วน(%) 10% 0% 0% 0% 87.5% 2.5% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ