PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้องค์กร สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตอน.1
วันที่อนุมัติ 16 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ฐานิตา ภูจันหา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0821333949,0821333949
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอินทร์ตรอง นิตยโรจน์
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ละติจูด-ลองจิจูด 17.466959807526,103.46175768449place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 30,000.00
2 5 ส.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) จำนวน40คน รับประทานอาหารที่มีคุณค่า

1.นักเรียนที่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  40  คน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทุกวันทำการ ได้ดื่มนม วันละ 2 แก้ว

40.00
2 นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) จำนวน40คน ออกกำลังกายด้วย รำกระทบไม้
  1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้ออกกำลังกาย ด้วย รำกระทบไม้ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง  ตลอดระยะเวลา 4 เดือน
40.00
3 นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) จำนวน 40คน สามารถพัฒนาส่วนสูงเพิ่มขึ้น
  1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด สามารถเพิ่มส่วนสูงได้รวม 80  เซนติเมตร
40.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 40
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 40 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 1661 40,000.00 7 40,000.00
1 ส.ค. 62 ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการ 20 1,000.00 1,000.00
10 ส.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ หลังดำเนินการ 40 0.00 0.00
10 ส.ค. 62 การอบรมให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ส่งผลต่อการเพิ่มความสูง 60 3,000.00 3,000.00
11 - 15 ส.ค. 62 ครูและนักเรียนแกนนำร่วมกันออกแบบท่ารำกระทบไม้ให้เหมาะสมสำหรับออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสูง ฝึกสอนท่ารำให้ชำนาญ 0 0.00 0.00
15 ส.ค. 62 การทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย 40 0.00 0.00
15 ส.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 ดื่มนมวันละ 2 แก้ว และนำท่ารำกระทบไม้ไปใช้ออกกำลังกายร่วมกันทุกวัน ทำการ 60 36,000.00 36,000.00
16 พ.ย. 62 - 1 เม.ย. 63 ขยายผลและเผยแพร่นวัตกรรมส่งเสริม การออกกำลังกายด้วยรำกระทบไม้ สู่นักเรียนและผู้สนใจ 1,441 0.00 0.00
??/??/???? 0 0.00 -
??/??/???? 0 0.00 -
??/??/???? 0 0.00 -
  1. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับนักเรียนที่มีปัญหาและนักเรียนแกนนำเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันตามขั้นตอนกิจกรรมโครงการ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
  2. ชั่งน้ำหนัก /วัดส่วนสูงเดือนละ 1 ครั้ง/ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนเริ่มโครงการและหลังจากเสริ็จสิ้นโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ประเมิน ระดับสมรรถภาพของตนเองและเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรม
  3. ประชุมทำความเข้าใจสร้างความตระหนักในขั้นตอนและประโยชน์การออกกำลังกายด้วยกิจกรรม รำกระทบไม้ เพื่อความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อในการเจริญเติบโตสมวัย
  4. ครู และนักเรียนแกนนำ ร่วมกันออกแบบ ท่ารำ ฝึกปฏิบัติและสาธิตแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
  5. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยกิจกรรม“สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน”เน้นการกระแทกเท้าและสปริงข้อต่อ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ในชั่วโมงเพิ่มเวลารู้ และเวลาว่าง ตามความเหมาะสม โดยมีนักเรียนแกนนำคอยเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือทุกครั้ง ทุกวัน
  6. ครู และ นักเรียนแกนนำ ติดตามการดื่มนมสด ของกลุ่มเป้าหมาย  วันละ  2 ครั้ง
  7. ครูผู้รับผิดชอบโครงการและที่ปรึกษา นักเรียนแกนนำ ผู้ปกครองติดตามการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
  8. ครูที่ปรึกษา นักเรียนแกนนำ ผู้ปกครองติดตามการนอน/พักผ่อน ที่เพียงพอเหมาะสม ทุกวัน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการออกกำลังกายใช้การออกกำลังกายในการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพทุกด้าน
1. ด้านร่างกาย เกิดการพัฒนา กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อให้แข็งแรง เห็นได้จากความสูงและสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น 2. อารมณ์และจิตใจ เกิดสุนทรียภาพในการเคลื่อนไหวประกอบดนตรีอย่างสนุกสนาน 3. ด้านสังคม เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันจนสำเร็จ
4. ด้านสติปัญญา เกิดการเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวในขั้นสูงขึ้น และพลิกแพลงแบบต่าง ๆ

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 22:54 น.