PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน) 4,000.00(10.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 35,000.00(87.50%) 1,000.00(2.50%) 40,000.00 40,000.00 100%
โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) 185,900.00(15.71%) 210,430.00(17.78%) 294,790.00(24.91%) 318,915.00(26.95%) 82,840.00(7.00%) 90,575.00(7.65%) 1,183,450.00 1,442,405.00 82.05%
นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1,800.00(20.93%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,000.00(23.26%) 0.00(0.00%) 4,800.00(55.81%) 8,600.00 40,000.00 21.5%
รวม 3 โครงการ 191,700.00 210,430.00 294,790.00 320,915.00 117,840.00 96,375.00 1,232,050.00 1,522,405.00 80.93%
สัดส่วน(%) 15.56% 17.08% 23.93% 26.05% 9.56% 7.82% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ